ALGEMENE VOORWAARDEN BOOSTCAMP AMSTERDAM

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Boostcamp Amsterdam: gebruiker van deze algemene voorwaarden en organisator / uitvoerder van verschillende (kracht en conditie)trainingen en/of programma’s, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50728172.
 2. Trainingen: onderwerp van de overeenkomst tussen wederpartij en Boostcamp Amsterdam waarbij diverse (kracht en conditie) programma’s / activiteiten door Boostcamp Amsterdam worden georganiseerd en uitgevoerd.
 3. Derden: hulppersonen (bijvoorbeeld trainers) die bij de uitvoering van de training zijn betrokken.
 4. Overeenkomst: alle soorten overeenkomsten die met Boostcamp Amsterdam worden aangegaan waaronder opdrachtovereenkomst tot dienstverlening.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die langs elektronische weg is tot stand gekomen waarbij Boostcamp Amsterdam de ontvangst van het aanbod van wederpartij elektronisch heeft aanvaard.
 6. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer, abonnee, als andere (rechts)personen die een overeenkomst met Boostcamp Amsterdam zijn aangegaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst aanbieding, offerte alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Boostcamp Amsterdam en wederpartij.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met wederpartij, voor de uitvoering waarvan Boostcamp Amsterdam mogelijk derden dienen te worden betrokken.
 3. Door fysieke deelname aan de trainingen van Boostcamp Amsterdam zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en stemt wederpartij in met de bepalingen hiervan.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment in strijd met elkaar zijn en geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Boostcamp Amsterdam en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien Boostcamp Amsterdam niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Boostcamp Amsterdam in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien enige bepaling in de tussen Boostcamp Amsterdam en wederpartij gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst.

Artikel 3. Overeenkomst algemeen

 1. Onder een overeenkomst tot dienstverlening wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van werkzaamheden in de zin van artikel 7:400 BW met betrekking tot het organiseren en verzorgen van diverse trainingen op locatie.
 2. Mondelinge afspraken binden Boostcamp Amsterdam eerst nadat deze schriftelijk door Boostcamp Amsterdam zijn bevestigd dan wel zodra Boostcamp Amsterdam met instemming van wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Is voor de uitvoering van de training een termijn en/of datum overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Boostcamp Amsterdam voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien wederpartij elektronisch betaalt, zal Boostcamp Amsterdam daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Boostcamp Amsterdam ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van wederpartij is dat de overeenkomst wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Boostcamp Amsterdam en/of derden.
 6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Boostcamp Amsterdam verschuldigd zijn.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Boostcamp Amsterdam zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Boostcamp Amsterdam kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Boostcamp Amsterdam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boostcamp Amsterdam anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boostcamp Amsterdam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5. Verplichtingen gedurende de overeenkomst

 1. Boostcamp Amsterdam zal zich naar beste vermogen inspannen de training(en) met zorg te organiseren en uit te voeren. Alle diensten van Boostcamp Amsterdam worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Indien wederpartij verhinderd is bij een training dient wederpartij dit tijdig, dat wil zeggen minimaal 6 uur voorafgaand aan de training, worden doorgegeven bij Boostcamp Amsterdam. Bij te laat afmelden van wederpartij vindt er geen restitutie plaats van de kosten.
 3. Wederpartij onthoudt zich van alle gedragingen die Boostcamp Amsterdam in de uitvoering van de training kunnen belemmeren.
 4. Wederpartij is verplicht alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden aan Boostcamp Amsterdam voorafgaand aan de training te melden. Daarnaast verklaart wederpartij (en is verplicht om) verzekerd te zijn tegen ongevallen en/of blessures.
 5. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt Boostcamp Amsterdam kosteloos zorg voor de, in redelijkheid, benodigde en gewenste faciliteiten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren training zorgt de wederpartij ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van wederpartij.
 7. Wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle gevolgen die voortvloeien uit het niet (meer) hebben van de vergunningen en of ontheffingen voor rekening van wederpartij zijn.
 8. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boostcamp Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boostcamp Amsterdam worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boostcamp Amsterdam zijn verstrekt, heeft Boostcamp Amsterdam het recht de trainingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. Inhoud trainingen

 1. Wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de trainingen.
 2. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inschatting van geschiktheid voor deelname aan de trainingen. Boostcamp Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 3. Door deelname aan de trainingen verklaart wederpartij dat, wat betreft gezondheid en conditie, wederpartij in staat is aan de activiteiten deel te nemen. Deelname aan een training door wederpartij is daarom geheel voor eigen risico van wederpartij.
 4. Het is niet toegestaan om beeld- en of geluidsopnamen te maken van de training zonder uitdrukkelijke toestemming van Boostcamp Amsterdam.

Artikel 7. Uitvoering door derden

 1. Het is Boostcamp Amsterdam toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht te (laten) uitvoeren door derden die niet bij hem in dienst zijn. Deze derden zijn bijvoorbeeld trainers die zorgen voor de invulling van de trainingen.
 2. Wederpartij verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard en/of hoedanigheid van de manier van uitvoering van de trainingen door deze derden.

Artikel 8. Duuren opzegtermijn overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Boostcamp Amsterdam en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Overeenkomsten van bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden beëindigd, behoudens het bepaalde in artikel 9 en 13 van deze algemene voorwaarden.
 3. Na afloop van de duur van de overeenkomst van bepaalde tijd, wordt de overeenkomst, behoudens ontbinding, stilzwijgend verlengd. Ieder der partijen hebben na de bepaalde duur van de overeenkomst, het recht om de overeenkomst tegen het einde van elke maand op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen van de overeenkomst door wederpartij kan door middel van het sturen van een e-mail naar: info@boostcampamsterdam.nl

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. De wederpartij die consument is en een overeenkomst op afstand is aangegaan met Boostcamp Amsterdam, kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst op afstand.
 3. De wederpartij die consument is heeft dit recht niet als binnen 14 dagen de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 4. Indien het herroepingsrecht op ondubbelzinnige wijze wordt gebruikt binnen de gestelde voorwaarden zal Boostcamp Amsterdam de betaalde kosten terugstorten, tenzij reeds is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij dient dan de gebruikelijke kosten te betalen voor de trainingen waar de wederpartij reeds aan heeft deelgenomen.

Artikel 10. Prijzen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Boostcamp Amsterdam hanteert bij abonnementen een pro rato regeling. Vergoedingen voor abonnementen worden dus bij de Wederpartij tijdsevenredig in rekening gebracht.
 3. Boostcamp Amsterdam en wederpartij kunnen betaling vooruit door de wederpartij overeenkomen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen.
 4. Boostcamp Amsterdam is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte kosten overeenkomen.
 5. Boostcamp Amsterdam is gerechtigd de tarieven van de overeenkomsten te wijzigen. Boostcamp Amsterdam zal de wederpartij een voornemen tot verhoging van tarieven schriftelijk kenbaar maken. Boostcamp Amsterdam zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 11. Betaling en incasso

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Boostcamp Amsterdam aan te geven wijze. Deze termijn geldt als een fatale termijn. Boostcamp Amsterdam is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Boostcamp Amsterdam verkrijgt van wederpartij het recht om de vergoedingen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van wederpartij te laten uitvoeren. Indien blijkt dat incasso door Boostcamp Amsterdam niet mogelijk is door saldotekort, is Boostcamp Amsterdam gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan Wederpartij.
 3. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Boostcamp Amsterdam verschuldigde. Betaling dient derhalve te geschieden zonder dat wederpartij zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.
 4. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, te weten de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Boostcamp Amsterdam echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de factuur niet wordt voldaan heeft Boostcamp Amsterdam het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van wederpartij op te schorten. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Boostcamp Amsterdam het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van wederpartij te twijfelen. Boostcamp Amsterdam is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die mogelijk ontstaan is als gevolg van de opschorting.
 8. Ter keuze van Boostcamp Amsterdam kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Boostcamp Amsterdam is gerechtigd de uitvoering van de trainingen (dus het trainingsrooster en/of trainingslocatie) tussentijds aan te passen.
 2. Mocht Boostcamp Amsterdam en/of derden die bij de uitvoering van de training betrokken zijn, verhinderd zijn, wordt er in de eerste plaats door Boostcamp Amsterdam naar een plaatsvervanger gezocht. Indien dit niet mogelijk is, wordt de training verplaatst naar een ander tijdstip.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de trainingen daardoor worden beïnvloed. Boostcamp Amsterdam zal wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Wederpartij aanvaardt voorts de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Boostcamp Amsterdam de wederpartij hierover inlichten.
 5. In afwijking van lid 4 zal Boostcamp Amsterdam geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Boostcamp Amsterdam kunnen worden toegerekend.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Boostcamp Amsterdam gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Boostcamp Amsterdam en wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Boostcamp Amsterdam op en is voor wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst onder meer door:
  • Vervulling van de overeenkomst door Boostcamp Amsterdam;
  • Opzegging of ontbinding door wederpartij;
  • Opzegging of ontbinding door Boostcamp Amsterdam.
 2. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van het bepaalde genoemd in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Voorts is Boostcamp Amsterdam bevoegd de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Boostcamp Amsterdam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Boostcamp Amsterdam kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boostcamp Amsterdam op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Boostcamp Amsterdam de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien Boostcamp Amsterdam tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien de ontbinding aan wederpartij toerekenbaar is, is Boostcamp Amsterdam gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 8. Indien wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Boostcamp Amsterdam gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14. Overmacht

 1. Boostcamp Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien Boostcamp Amsterdam daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Boostcamp Amsterdam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boostcamp Amsterdam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Boostcamp Amsterdam of van derden daaronder begrepen. Boostcamp Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boostcamp Amsterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Boostcamp Amsterdam kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Partijen zullen voor zoveel als mogelijk in overleg treden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Boostcamp Amsterdam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Boostcamp Amsterdam kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Boostcamp Amsterdam, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
 3. Boostcamp Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Boostcamp Amsterdam is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Boostcamp Amsterdam gehouden is, dan is wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Boostcamp Amsterdam daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Boostcamp Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de uitvoering van werkzaamheden door derden.
 6. Indien Boostcamp Amsterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Boostcamp Amsterdam beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de schade betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Boostcamp Amsterdam is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekering in voorkomend geval.
 8. Indien Boostcamp Amsterdam niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Boostcamp Amsterdam te allen tijde beperkt tot tweemaal de hoogte van de door Boostcamp Amsterdam aan wederpartij voor zijn werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte vergoeding met een maximum van EUR 500,-.
 9. Boostcamp Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 10. Onder directe aansprakelijkheid wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Boostcamp Amsterdam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Boostcamp Amsterdam.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart Boostcamp Amsterdam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Boostcamp Amsterdam toerekenbaar is. Indien Boostcamp Amsterdam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden Boostcamp Amsterdam zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boostcamp Amsterdam, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boostcamp Amsterdam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Boostcamp Amsterdam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 18. Klachtenregeling

 1. Een eventuele klacht over de overeenkomst of de service van Boostcamp Amsterdam kan worden ingediend via info@boostcampamsterdam.nl.
 2. Bij Boostcamp Amsterdam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boostcamp Amsterdam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19. Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van wederpartij worden opgenomen in de administratie van Boostcamp Amsterdam. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Boostcamp Amsterdam gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met wederpartij gesloten overeenkomsten.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Boostcamp Amsterdam zal alle van wederpartij in het kader van deze opdracht aan Boostcamp Amsterdam ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van Boostcamp Amsterdam kan worden gevergd.
 2. Het is wederpartij verboden informatie, die hij ter zake van de overeenkomst van Boostcamp Amsterdam ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Boostcamp Amsterdam zal ontstaan.

Artikel 21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Boostcamp Amsterdam.
 2. Boostcamp Amsterdam kan deze algemene voorwaarden naar inzicht van tijd tot tijd wijzigen. Aanvullingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Boostcamp Amsterdam bindend.

Artikel 22. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boostcamp Amsterdam partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Boostcamp Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Boostcamp Amsterdam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.